Organisatie


Het Samenwerkingsverband, dat zijn de VO- en VSO-scholen die in deze regio samenwerken. De regio wordt gevormd door de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Renkum en een deel van de gemeente Rheden (postcodes 6881, 6882, 6883 en 6991). 

Het bestuur
Het Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 is een stichting en het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van de afzonderlijke schoolbesturen. 

Het bureau
Het bestuur wordt ondersteund door het bureau van het samenwerkingverband. Het bureau heeft een directeur, een beleidsfunctionaris, een secretariaat en het Onderwijsloket. De directeur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de aansturing van het bureau en, samen met de beleidsfunctionaris, voor de beleidsvoorbereiding en toezicht op de uitvoering. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van het samenwerkingsverband. Het Onderwijsloket heeft een onafhankelijke adviesfunctie voor (onderwijs)professionals, ouders en leerlingen. 
 
De directieraad
Het belangrijkste adviesorgaan van het samenwerkingsverband is de directieraad, waarin alle locatiedirecteuren zitting hebben.
 
Het zorgplatform
Het zorgplatform bestaat uit de zorgcoördinatoren van de scholen. Het platform vervult een belangrijke netwerkfunctie voor de coördinatoren en is een klankbord voor de directeur van het samenwerkingsverband.
 
De Ondersteuningsplanraad
Een belangrijk orgaan voor het Samenwerkingsverband is de Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit orgaan vervult de medezeggenschapsrol voor het samenwerkingsverband. De OPR is samengesteld uit medewerkers en ouders/leerlingen van onze scholen.