Onze visie


Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen een zo ononderbroken mogelijke schoolcarriere doorlopen en uitstromen op het niveau dat past bij hun mogelijkheden en talenten. Hierbij staat de vraag centraal: wat heeft dit kind hiervoor nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wat is daarvoor nodig?

Sterke basis
Binnen ons samenwerkingsverband streven we naar een sterke basis binnen de scholen zelf: begeleiding en ondersteuning vindt zo veel mogelijk plaats in de klas. De docent, mentor, interne ondersteuners (zorgcoördinator/ondersteuningscoördinator), orthopedagoog, loopbaancoördinator), de team- en schoolleiders vormen de spil in de verbinding tussen de leerling, ouders en het schoolteam. Binnen ons samenwerkingsverband hebben we afspraken gemaakt over hoe deze sterke basis, de basisondersteuning, eruit ziet. 
 
Arrangementen 
Voor een deel van de leerlingen is de sterke basis binnen de scholen niet voldoende om tegemoet te komen aan hun onderwijs- of ondersteuningsvraag. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld waarin wordt aangegeven waarbij zij extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning - een arrangement genoemd - kan kortdurend of langdurend zijn, en binnen of buiten de school worden aangeboden. In de scholen is een permanent orgaan of vaste functionaris aanwezig die de onderwijsbehoeften van leerlingen beoordeelt en vertaalt in een passend ondersteuningsaanbod.
 
Een klein deel van onze leerlingen is aangewezen op het meest specialistische arrangement dat ons samenwerkingsverband kan bieden: het volgen van onderwijs op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het VSO kan worden aangevraagd als de reguliere middelbare school onvoldoende begeleiding en ondersteuning kan bieden aan de leerling en dus onvoldoende kan aansluiten bij de onderwijsbehoeften. Als een leerling is toegelaten tot het VSO is het uitgangspunt altijd gericht op doorstroom of terugkeer naar het regulier voortgezet onderwijs.
 
In het Ondersteuningsplan wordt onze visie nader uitgewerkt.