Aanpak thuiszitters

 

De aanpak van thuiszitters staat of valt met het tijdig in beeld hebben van alle thuiszittende kinderen. Als samenwerkingsverband willen we het aantal thuiszitters volgen én de preventieve aanpak verder versterken. Ook op landelijk niveau is het terugdringen van het aantal thuiszittende kinderen een belangrijk speerpunt. Zo dienen samenwerkingsverbanden elke drie maanden een overzicht van thuiszittende kinderen aan te leveren bij de Onderwijsinspectie.

De belangrijkste afspraken op een rij:

  • De school meldt alle ongeoorloofd verzuim van kinderen bij de leerplichtambtenaar via het Verzuimregister van DUO.
  • Onder thuiszitter wordt verstaan: leerplichtige jongeren die wel op een school ingeschreven staan, maar langer dan vier weken ongeoorloofd afwezig zijn en niet over een vrijstelling beschikken.
  • Signaleert de school langdurig of frequent (ziekte)verzuim? Dan voert de school altijd een gesprek met de ouders. Ook als het verzuim niet voldoet aan bovenstaande definitie. Als het nodig is, volgt een bespreking in het ondersteuningsteam.

Wij onderstrepen uiteraard het belang van tijdige afstemming tussen ouders, school en alle betrokken partners. Ook bij dreigende thuiszitters. Samen kunnen we de nodige acties op touw zetten met als doel om (langdurig) thuiszitten te voorkomen.

Toch een thuiszitter geworden? 

Het is voor scholen vaak moeilijk om leerlingen goed te kunnen begeleiden als zij niet op school komen. Natuurlijk probeert iedere school eerst zelf ondersteuning te bieden. Als dit onvoldoende resultaat heeft, kunnen onze verzuimcoaches worden ingezet.
 

De verzuimcoach is onafhankelijk en laagdrempelig. Doel van de verzuimcoach is de leerling weer in beweging te brengen zodat de schoolgang kan worden hervat en het welbevinden verbetert. De verzuimcoach brengt de situatie in kaart en gaat op huisbezoek. Hoe de begeleiding er vervolgens uitziet, kan per situatie anders zijn. In ieder geval zorgt de verzuimcoach voor afstemming tussen alle partijen. De begeleiding van de verzuimcoach eindigt pas als de schoolgang weer is opgepakt of als de ontwikkeling van de leerling naar tevredenheid wordt voortgezet.

Aanmelding voor de verzuimcoaches gebeurt via het Onderwijsloket. Scholen melden aan, nadat zij dit hebben besproken met de ouders.

 De verzuimcoaches werken vanuit Scala Onderwijsadvies. Voor meer informatie over de inzet van de verzuimcoaches, zie deze link. Het Jaarverslag 2019 van de verzuimcoaches vindt u hier