Toelaatbaarheidsverklaring VSO

 

Voor sommige leerlingen is het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) het meest passend.

Instroom in het voortgezet speciaal onderwijs vanuit de basisschool of het speciaal (basis)onderwijs

Als uw kind na groep 8 gaat doorstromen naar het voortgezet onderwijs, dan is het belangrijk dat hij/zij daar de juiste ondersteuning krijgt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De basisschool geeft een schooladvies voor het niveau. Wanneer er (in groep 7 of 8) twijfel is over welke school voor voortgezet onderwijs de meest passende ondersteuning kan bieden, kan vanuit iemand van het Onderwijsloket meedenken. Dit is de Aanpak 10-14 oftewel het Adviesgesprek PO-VO. De basisschool kan dit bij ons aanvragen.

Als uw kind wordt aangemeld bij het voortgezet speciaal onderwijs, is hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De eventuele toelaatbaarheidsverklaring van de basisschool is niet meer geldig. De toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd door de VSO-school bij het samenwerkingsverband waar uw kind woont. Hiervoor wordt de informatie gebruikt die bij de aanmelding door u en de basisschool wordt geleverd. Als de toelaatbaarheidsverklaring niet wordt toegekend, zal de VSO-school samen met u zoeken naar een passende reguliere VO-school.


Vanuit het reguliere voortgezet onderwijs

Wanneer de regulier VO-school niet (langer) in staat is de extra ondersteuning te bieden die nodig is, zal eerst worden gekeken of er mogelijkheden zijn bij andere reguliere scholen. Wanneer ook daar geen mogelijkheden zijn, dan kan gedacht worden aan een plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs. De school van uw kind zal dan, in overleg met u, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Door de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring bevestigt het samenwerkingsverband dat uw kind noodzakelijk aangewezen is op een plaats in het voortgezet speciaal onderwijs. U kunt uw kind dan aanmelden bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Een toelaatbaarheidsverklaring geeft niet automatisch recht op plaatsing op die school. Over de toelating zelf beslist het bevoegd gezag van de school.


Cluster 1 en 2

VSO-scholen die bij cluster 1 (blinde en slechtziende leerlingen) en cluster 2 (dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden) maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband mag aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor deze VSO-scholen dan ook niet in behandeling nemen.
Voor cluster 1 verwijzen wij u naar Visio of Bartiméus
Voor cluster 2 verwijzen wij u naar Kentalis.