Informatiebeveiliging en privacy

 

Het Samenwerkingsverband heeft persoonsgegevens van leerlingen nodig om zijn taken goed te kunnen uitoefenen. Deze taken zijn onder andere:

  • Het adviseren van de scholen over de ondersteuningsbehoeften van leerlingen
  • Het adviseren van ouders en leerlingen over arrangementen op scholen
  • Het verdelen van ons budget voor ondersteuning
  • Het bepalen van toelaatbaarheid voor praktijkonderwijs of VSO

Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 gaat zorgvuldig om met de privacy van de leerlingen en verstrekt gegevens van leerlingen zonder toestemming van ouders en/of leerlingen niet aan derden.

De meeste persoonsgegevens van leerlingen krijgt het samenwerkingsverband wanneer de school waar de leerling staat ingeschreven / is aangemeld het samenwerkingsverband benadert voor advies of voor een toelaatbaarheidsverklaring. Dit zijn gewone persoonsgegevens zoals naam en adres. Soms betreft het ook bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bv. dyslexie, ADHD of diabetes). Dit gebeurt als dat nodig is om in te kunnen schatten wat de juiste ondersteuning is voor een leerling.

De persoonsgegevens van leerlingen worden op het samenwerkingsverband opgeslagen in het digitale administratiesysteem Kindkans. Dit programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van het samenwerkingsverband. Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Het samenwerkingsverband maakt geen gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van het samenwerkingsverband. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) te bekijken, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met het secretariaat van het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband werkt met een privacyreglement. Hierin is beschreven hoe op het samenwerkingsverband wordt omgegaan met persoonsgegevens van leerlingen en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het privacyreglement is in de rechterbalk op deze pagina te downloaden.