Arrangementen binnen regulier VO


Als blijkt dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan met de basisondersteuning geboden kan worden, stelt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op met de leerling en zijn/haar ouders. Deze extra ondersteuning wordt ook wel 'arrangement' genoemd. Een arrangement is maatwerk per leerling.

In dit OPP staat o.a. beschreven welke ondersteuning de leerling krijgt op de gebieden aandacht en tijd, onderwijsmaterialen, expertise, ruimtelijke omgeving en samenwerking met andere instanties. 

Veel extra ondersteuning kan binnen de reguliere VO-school worden georganiseerd.
Scholen kunnen een beroep doen op ambulante dienstverlening als zij hulp nodig hebben bij het begeleiding van leerlingen. De diensten bestaan onder andere uit het verrichten van onderzoek (psychologisch, didactisch en dyslexieonderzoek), maar ook coaching van docenten (individueel en teams) of leerlingbegeleiding valt binnen het dienstenpakket.
 
Ook heeft iedere reguliere VO-school een ambulant begeleider / begeleider Passend Onderwijs in zijn ondersteuningsstructuur, waarmee kennis en expertise vanuit het VSO in de school aanwezig is. 
 
Tenslotte kan de school een beroep doen op de aanvullende expertise van kernpartners: de leerplichtambtenaar, de wijkcoach (jeugdzorg), de schoolarts, etc.